THÔNG TIN CÁN BỘ - VIÊN CHỨC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Để bảo mật thông tin cá nhân của mình, quý Thầy Cô vui lòng đăng nhập bằng tài khoản email chính thức của Trường hay đơn vị công tác:

Ghi chú: Địa chỉ email chính thức chung của CB-VC trong Trường là @hcmus.edu.vn. Trong trường hợp quý Thầy Cô quên mật khẩu email, vui lòng liên hệ Ban quản lý Mạng (netadmin@hcmus.edu.vn).

Riêng đối với một số đơn vị, địa chỉ email chính thức có một số ngoại lệ như sau:

  • Khoa Toán – Tin học: @hcmus.edu.vn hoặc @math.hcmus.edu.vn
  • Khoa Công nghệ Thông tin: @fit.hcmus.edu.vn
  • Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật: @hcmus.edu.vn hoặc @phys.hcmus.edu.vn
  • Khoa Điện tử Viễn thông: @hcmus.edu.vn hoặc @fetel.hcmus.edu.vn
  • Viện tế bào gốc: @sci.edu.vn
  • Phòng thí nghiệm Công nghệ Phần mềm: @selab.hcmus.edu.vn